Mikrobiyoloji Analizler

 

•Aerobik Koloni Sayısı
•Katı Besiyerinde E.coli Sayımı
•Katı Besiyerinde Koliform Sayımı
•Enterobacteriaceae Sayımı
•Maya-Küf Sayımı
•Listeria monocytogenes Aranması
•Salmonella spp. Aranması
•E.coli O157H7 Aranması
•Bacillus cereus Sayımı

•Koliform- Fekal Koliform- E.coli Aranması (EMS) 

•Clostridium perfiringens (Sülfit indirgeyen Anaerob Bakteri) Sayımı
•Cronobacter sakazakii Aranması

•Koagulaz Pozitif Staphylococci (S.aureus ve diğerleri) Sayımı 

•Rope Sporu Sayımı
•Konservelerde Ticari Sterilite Kontrolü
•Termofilik Campylobacter Aranması
•Vibrio spp. (V.parahaemolyticus ve V.cholerae) Aranması
•EMS Yöntemiyle E.coli Sayımı
•Staphylococcal Enterotoksin Tayini
•Hızlı Yöntem ile Salmonella spp. Aranması
•Membran Filtrasyon Yöntemi ile E.coli ve Koliform Sayımı
•Membran Filtrasyon Yöntemi ile Salmonella Sayımı
•Membran Filtrasyon Yöntemi ile P.aeruginosa Sayımı
•Membran Filtrasyon Yöntemi ile C. Perfringens Sayımı
•Membran Filtrasyon Yöntemi ile Enterokok Sayımı
•Koloni Sayımı – 22°C ve 37°C’de