Uygulamalı Analiz Ve Cihaz Eğitimleri

 

Uygulamalı GDO Analiz Eğitimi

 

Real-time PCR Tekniği

 

      DNA zincirinin önceden belirlenen bir bölgesini çoğaltmak için kullanılan Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR), moleküler biyoloji ve genetik alanında devrim niteliği taşıyan bir yöntemdir. PCR reaksiyonlarında sıcaklık döngüleri sağlamak için kullanılan cihazların (thermo cycler) hassas ölçüm aletleriyle birleştirilmesi, Real-Time PCR olarak adlandırılan yeni bir yöntemin gelişmesine neden olmuştur. Real-time PCR, geleneksel PCR’ın uygulama alanlarını arttırırken PCR’la ilişkili pek çok laboratuvar sorununa da çözüm getirmiştir. Bu yöntem sayesinde DNA ve RNA örnekleri kalitatif ve kantitatif olarak kısa sürede analiz edilebilmekte, çok sayıda örnek düşük kontaminasyon riskiyle güvenli bir şekilde çalışılabilmektedir. Real-Time PCR’da ürünlerin analizi, reaksiyon sırasında yapılmaktadır.

 

     Bu nedenle, agaroz jel elektroforezi, DNA bantlarının mor ötesi ışık altında görüntülenmesi gibi işlemlerin uygulanmasına gerek kalmamaktadır. Real-Time PCR ürünlerinin kalitatif ve kantitatif analizlerinde, diziye özgün olmayan floresan boyalardan ya da diziye özgün problardan yararlanılmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaşan Real-Time PCR sistemleri, hız ve kaliteye önem veren moleküler biyoloji laboratuvarlarının pek çok sorununa çözüm olmaktadır.


Değiştirilmiş DNA’nın Polimeraz Zincir Reaksyonu (PCR) ile Tespiti


      PCR (polimeraz zincir reaksiyonu), canlıya aktarılmış DNA dizilerinin GDO’ya has diziler olup olmadığının tespit edilmesine olanak sağlamaktadır. Cips, bebek maması, konserve ve bisküvi gibi işleme tabi tutulmuş gıda ve yem maddelerinin GDO içeriklerinin belirlenmesinde tercih edilmektedir.


     Diğer yandan, laboratuarımızda kullanılan PCR yöntemi daha geniş bir tarama alanına sahiptirler ve dolayısıyla GDO varlığı konusunda daha kesin sonuç verdiklerinden tercih edilirler.


     Bu metot, hayvansal ve bitkisel kökenli gıda ve yem örneklerinden genomik DNA’nın izolasyonunu (ekstraksiyon ve saflaştırma) ve izole edilen bu DNA’da Real-Time PCR cihazı ile 35S/NOS/FMV (Promoter/Terminatör/Promoter) genetik sekanslarının tayinini içermektedir. Metotlar, çiğ veya işlenmiş tüm gıda ve yem maddelerinde uygulanmaktadır.

 

 

Uygulamalı Mikrobiyoloji Analiz Eğitimi

 

   Mikrobiyoloji laboratuvarımızda gelen müşteri talebine uygun olarak bünyemizde bulundurduğumuz analizler titizlikle uluslar arası ve ulusal metotlara dayandırılarak karşı tarafa gizlilik potitikası çerçevesinde uygulamalı olarak gösterilmektedir.

 

       Laboratuvarımızda analizler sırasında kullanılan besiyerleri mikroorganizmaların gelişmesi için formülize edilmiş ortamlardır.Besiyerlerinin kullanımı aranılan mikroorganizmaya göre farklılık göstermektedir ve birçok farklı şekilde hazırlanıp kullanılabilir.


    Mikroorganizmanın aranmasında belirli bir miktar gıdada hedef mikroorganizmanın bulunmaması isteniyorsa gıda, hedef mikroorganizma açısından analiz edilir ve sonuç var ya da yok şeklinde verilir. Var-yok analizlerinde önce selektif olmayan bir besiyeri ile başlanarak ön zenginleştirme yapılır. Bu işlem sırasında kullanılan besiyeri aranan mikroorganizmanın ihtiyaç duyduğu temel bileşenlere göre farklılık gösterir. Ön zenginleştirme sırasında düşük miktarda bulunan mikroorganizmanın tespit edilebilir seviyeye ulaşması sağlanır. Bu işlemden sonra selektif besiyeri aşamalarına geçilir. En son olarakta katı besiyerinde tipik koloninin, biyokimyasal ve serolojik olarak doğrulaması yapılır.


     Bunun yanı sıra sayım analizlerinde aranan mikroorganizmanın gıdada bulunma miktarı önemlidir. Her gıdaya göre aranan mikroorganizmanın limit değeri değişiklik gösterir. Bu izin verilen miktar standartlarda belirtilmiştir. Analiz sonucunda bulunan sayı ile standarttaki belirtilen limit değeri karşılaştırılırak ürünün uygun olup olmadığına karar verilir.


   Klasik yöntemlerin yanı sıra patojen mikroorganizmaların tespitinde PCR tekniği ile çalışan BAX Sistem kullanılarak gıda örneklerindeki patojen mikroorganizmalar hızlı ve kesin bir yöntemle saptanır.


     Gıdalarda mikroorganizmaların yanı sıra bunların ürettiği toksin gibi metabolitler de gıda zehirlenmesine yol açabilir. Analiz edilen bir gıda örneğinde hastalık yapıcı bir mikroorganizmanın bulunmaması gıdanın güvenli olduğu anlamına gelmez. Çünkü mikroorganizma ölse bile toksini ortamda kalabilir. Bu nedenle tespiti önem teşkil eder. Laboratuvarımızda gıdada toksin saptanmasında antijen-antikor ilişkisine dayalı olan ELİSA yöntemi kullanılır.

 

Uygulamalı Klasik Kimya Analizleri


     Bu eğitim programında laboratuarda çalışılan tüm analizlerde; analizle ilgili teorik ön bilgiden başlanarak tartımlar, çözeltilerin hazırlanması gibi aşamalar ile devam eder ve analizin tüm basamakları eğitim alacak kişi ile birlikte yapılır. Analiz bitiminde hesaplamalar yapıldıktan sonra analizin ve ürünün uygunluğu değerlendirlir.


 Üretim yerlerinde kalite - kontrolün uygulanabilmesi, ar-ge çalışmaları için ağırlıklı olarak klasik analizler yapılmaktadır. Bu sebepten üretim personelinin bilinçlenmesi kalite ve gelişim açısından önemlidir.