Çalışma Ortamı Gürültü Ölçümü

Gürültü; genel olarak istenmeyen rahatsız edici ses olarak tanımlanır. Endüstrideki gürültü ise işyerlerinde çalışanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik etkiler bırakan ve iş verimini olumsuz yönde etkileyen sesler olarak tanımlanmaktadır.

Gürültünün insan sağlığı üzerine etkisi kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte, en belirgin etkisi işitme kayıplarına neden olmasıdır. Çalışma ortamına yayılan ve şiddeti 85 dB(A)’nın üzerinde olan sesler, çalışanları çeşitli şekillerde rahatsız etmektedir. Sesin şiddeti yükseldikçe, çalışanların sağlıkları üzerindeki olumsuz etkileri de artmaktadır ve işitme kayıplarına yol açmaktadır.

23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gürültü Yönetmeliğin 5. Maddesinde aşağıdaki hükümler yer almaktadır.

 

Madde 5 — Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, günlük gürültü maruziyet düzeyleri ve en yüksek ses basıncı yönünden maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri, aşağıda verilmiştir;

1) Maruziyet sınır değerleri: LEX, 8h = 87 dB (A) ve Ppeak = 200 µ Pai

2) En yüksek maruziyet etkin değerleri: LEX, 8h = 85 dB (A) ve Ppeak = 140 µ Paii

3) En düşük maruziyet etkin değerleri: LEX, 8h = 80 dB (A) ve Ppeak = 112 µ Paiii

Laboratuarımız deney kapsamında ;

 İç Ortam Gürültü Ölçümleri

Kişisel Maruziyet Gürültü Ölçümleri'ni yapabilmektedir.