Emissie - Immissiemetingen

Emissie - Immissiemetingen

Emission - Immission Measurements

Tegenwoordig is luchtvervuiling het belangrijkste probleem geworden met de toename van de bevolking, verstedelijking en industrialisatie. Luchtverontreiniging heeft een negatieve invloed op alle levende wezens op aarde en veroorzaakt structurele achteruitgang.
Het veranderen van de samenstelling van de lucht heeft een negatief effect op de milieubalans en de menselijke gezondheid. Belangrijkste factoren van luchtvervuiling; verkeer, vervuilende stoffen in verband met verwarming, industrie, motorvoertuigen.
Het beheersen van de emissies in de vorm van roet, rook, stof, gas, damp en aerosol die in de atmosfeer worden uitgestoten als gevolg van de activiteiten van industriële en energieproductie-installaties in het kader van de "Regeling ter beheersing van industriële luchtverontreiniging " gepubliceerd om luchtvervuiling naar voren te halen; om de mensen en hun omgeving te beschermen tegen de gevaren die voortvloeien uit de vervuiling in de luchtontvangende omgeving; De procedures en principes met betrekking tot het elimineren van de negatieve effecten die aanzienlijke schade toebrengen aan de openbare en buurtrelaties veroorzaakt door luchtverontreiniging en om het optreden van deze effecten te voorkomen, zijn vastgesteld.

Emissiemetingen (rookgas) en emissiemetingen (luchtvervuiling) hebben aan belang gewonnen in het kader van luchtvervuilingsmetingen.

Onze laboratoria die in veel provincies in turkije actief zijn, - Immissiemetingen" in overeenstemming met wettelijke voorschriften en normen met betrekking tot Türkak-accreditatie worden uitgevoerd.

Rookgas Constante bronemissies - Bepaling van de massaconcentratie van elke gasvormige organische verbinding TSE CEN/TS 13649
Rookgas Vaste bronemissies - Handmatige bepaling van de massaconcentratie van fijnstof (20-1000 mg/m³) TS ISO 9096
Rookgas Vaste bronemissies - Bepaling van de stofconcentratie in een laag bereik (<50 mg/m³) TS EN 13284-1
Rookgas Bepaling van de hoeveelheid stofemissie door rekening te houden met temperatuur- en drukveranderingen EPA Metot 17
Rookgas Bepaling van stofemissie bij nominale referentietemperatuuromstandigheden EPA Metot 5
Rookgas Bepaling van de rookdichtheid (roet) TS 9503
Rookgas Bepaling van de uitstoot van stikstofmonoxide (NO), stikstofdioxide (NO2) en lachgas (NOx) EPA CTM 022
Rookgas Bepaling van de uitstoot van stikstofmonoxide (NO), stikstofdioxide (NO2) en lachgas (NOx) EPA CTM 022
Rookgas Constante bronemissies Bepaling van zuurstof (O²) en koolmonoxide (CO) TS ISO 12039
Rookgas Constante bronemissies Bepaling van de massaconcentratie van zwaveldioxide (SO²) TS ISO 7935
Rookgas Bepaling van vocht EPA Metot 4
Rookgas Vochtbepaling met vochtsonde Korum İçi Metot
Rookgas Constante bronemissies Meting van snelheid en stroom van gasstromen in schoorstenen Bepaling van snelheid en stroom van gasstromen met L- en S-type pitotbuis TS ISO 10780
Rookgas Snelheidsbepaling met S-type pitotbuis EPA Metot 2
Rookgas Bepaling van zware metalen bij constante lasemissies Antimoon (Sb), arseen (As), barium (Ba), cadmium (Cd), chroom (Cr), kobalt (Co), koper (Cu ), Lood (Pb), Mangaan (Mn), Zilver (Ag), Thallium (Tl), Zink (Zn) EPA Metot 29
Imissie (omgevingslucht) Bepaling van PM 10 fractie van zwevende deeltjes EPA 40 CFR 50 AppJ-M
Imissie (omgevingslucht) Bepaling van neergeslagen poeder TS 2342
12294