Papier en karton

Papier en karton

Kağıt - KartonBescherm uw producten en het consumentenvertrouwen: testen van papier en karton


Papier en karton bieden veelzijdigheid, duurzaamheid en recycleerbaarheid als verpakkingsopties. Hun uiteenlopende toepassingen, van voedselcontainers tot verzendmaterialen, demonstreren hun opmerkelijke aanpassingsvermogen. Hun unieke samenstelling, inclusief de mogelijke aanwezigheid van inkten, gerecyclede vezels en coatings, vereist echter zorgvuldige aandacht om de productveiligheid te garanderen. Verder kan de bron van het papier of karton, of het nu nieuw of gerecycled is, van invloed zijn op potentiële verontreinigingen. Navigeren door het complexe landschap van mondiale regelgeving voegt een extra laag van aandacht toe voor veilige en conforme papieren en kartonnen verpakkingen.

Belangrijke regelgeving voor papieren en kartonnen verpakkingen
De uiteenlopende regelgeving voor papieren en kartonnen verpakkingen in verschillende landen en regelgevende instanties kan tot complexiteit en besluiteloosheid leiden. Het begrijpen en naleven van deze regelgeving is essentieel voor het garanderen van productveiligheid en naleving.

Het bereiken van naleving van de EU-markt:

EU-regelgeving (EC ) Nr. 1935/2004

Hoewel EU-verordening (EG) nr. 1935/2004 geen uitgebreide details bevat die specifiek zijn voor papier en karton, is het de hoeksteen van de veiligheid van materialen die in contact komen met voedingsmiddelen binnen de Europeese Unie. Deze kaderverordening stelt de overkoepelende beginselen vast waaraan fabrikanten zich moeten houden, zodat consumenten geen schade wordt berokkend en er geen onaanvaardbare veranderingen in de samenstelling of sensorische eigenschappen van voedsel optreden. Het begrijpen van deze sleutelprincipes is essentieel, zelfs voor ogenschijnlijk eenvoudige materialen zoals papier en karton.

Raad van Europa (RvE) (Resolutie AP (2002)
Resolutie over Papier en Karton biedt aanbevelingen, hoewel niet juridisch bindend, om de veiligheid te garanderen van papier- en kartonmaterialen die bedoeld zijn voor contact met voedsel. Deze aanbevelingen hebben betrekking op cruciale aspecten, zoals het beperken van zware metalen en andere verontreinigende stoffen, en bevorderen het veilige gebruik van gerecycled materiaal.

De LFGB en BfR – het Duitse raamwerk voor veiligheid
De LFGB (Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch – de voedsel-, consumptiegoederen- en diervoederwet) is de hoeksteen van de Duitse wetgeving die de veiligheid regelt van materialen die in contact komen met voedsel. De LFGB stelt het fundamentele principe vast dat geen enkel materiaal de menselijke gezondheid in gevaar mag brengen of de samenstelling, geur of smaak van voedsel op onaanvaardbare wijze mag veranderen.
Hoewel de LFGB dit wettelijke kader biedt, het BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung – het Federaal Instituut voor Risicobeoordeling) speelt een cruciale rol bij het leveren van diepgaande wetenschappelijke evaluaties en het doen van gedetailleerde aanbevelingen voor specifieke materialen. Deze BfR-aanbevelingen zijn weliswaar niet juridisch bindend, maar worden algemeen gerespecteerd door de industrie en dienen vaak als maatstaf voor het waarborgen van de veiligheid van materialen die met levensmiddelen in contact komen op de Duitse markt

DGCCRF Guidance en The France Regulatory Kader
Hoewel Verordening (EG) nr. 1935/2004 van de Europese Unie brede beginselen vastlegt voor materialen die met voedsel in contact komen, bevat deze geen alomvattende, specifieke regelgeving voor papier en karton. Om deze leemte aan te pakken speelt het Franse DGCCRF (Directoraat-Generaal Concurrentiebeleid, Consumentenzaken en Fraudebestrijding) een cruciale rol door gedetailleerde richtsnoeren uit te brengen. Deze opmerkingen bieden praktische aanbevelingen en schetsen verificatiemethoden die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat papier- en kartonnen producten die bedoeld zijn voor contact met voedsel voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen.

DM 21: Grondslagen van de Italiaanse naleving van de normen voor papier- en kartonvoedselcontact
DM 21 (Decreto Ministeriale 21 marzo 1973) is de fundamentele wetgeving van Italië voor materialen en voorwerpen die met voedsel in contact komen. Het heeft tot doel de migratie van schadelijke stoffen uit verpakkingen naar voedsel te voorkomen en zo de veiligheid van de consument te garanderen.
ALLEGATO VII - Sezione IV - Carte e carteni is een sectie van het Italiaanse ministerieel besluit van 21 maart 1973 (DM 21) dat specifieke eisen stelt voor papier en karton dat wordt gebruikt in toepassingen die met voedsel in contact komen. De eisen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat deze materialen geen schadelijke stoffen naar voedsel migreren, waardoor de veiligheid van de consument wordt beschermd.

Het bereiken van naleving van de Amerikaanse markt:

Inzicht in 21 CFR Part 176 voor papier en karton
De 21 CFR Part 176 van de FDA is essentieel voor het garanderen van de veiligheid van papier- en kartonnen materialen die bedoeld zijn voor contact met voedsel in de Verenigde Staten. Centraal in de Amerikaanse regelgeving met betrekking tot voedselcontact wordt specifiek aandacht besteed aan indirecte voedseladditieven – stoffen die vanuit de verpakking naar het voedsel zelf kunnen migreren. Binnen Titel 21 van de Code of Federal Regulations (CFR) is Deel 176 van het allergrootste belang voor papier- en kartonfabrikanten. Dit deel, getiteld 'Indirect Food Additives: Paper and Paperboard Components', schetst de specifieke stoffen die zijn toegestaan ​​voor gebruik in papier en karton en die in contact kunnen komen met voedsel.

Het bereiken van naleving van de Chinese markt:
Nationale normen en regelgeving, met name de GB 4806-serie (algemene veiligheids- en hygiënevereisten voor materialen en artikelen die in contact komen met levensmiddelen), bieden essentiële nalevingsrichtlijnen voor fabrikanten.

De GB 4806-serie Normen dekken:
• Algemene veiligheidseisen voor papier en karton (bijvoorbeeld minimaal vezelgehalte, beperkingen op vulstoffen en hulpmaterialen)
• Specifiek gebruik van papier en karton (bijvoorbeeld contact met verschillende Voor voedselsoorten kunnen aanvullende vereisten nodig zijn, zoals oliebestendigheid of zuurbestendigheid)

Het begrijpen en naleven van de relevante Chinese regelgeving is essentieel voor het garanderen van een veilig gebruik van papier en karton bij toepassingen die met voedsel in aanraking komen. Door vertrouwd te raken met de relevante normen en vereisten kunnen fabrikanten garanderen dat hun producten voldoen aan de veiligheidsnormen en consumenten voorzien van betrouwbare materialen die met voedsel in contact komen.

Testen op naleving: ervoor zorgen dat uw papier en karton aan de mondiale normen voldoen
Het begrijpen van het complexe landschap van regelgeving voor papier en karton dat met voedsel in contact komt, is essentieel. Even belangrijk is dat u ervoor zorgt dat uw producten daadwerkelijk aan deze normen voldoen door middel van uitgebreide tests. Ons laboratorium biedt een breed scala aan tests die zijn afgestemd op de belangrijkste regelgeving. We bieden een uitgebreide reeks tests om de veiligheid en conformiteit van uw papier- en kartonnen producten te verifiëren, waarbij belangrijke aandachtspunten voor de veiligheid van voedselcontact worden aangepakt.

Onze belangrijkste testlijst
• Extraheerbaarheid stof
• Azokleurstoffen
• PCB
• Chloroform-oplosbare extractieresiduen
• Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
• Ftalatengehalte
• Algemeen Migratie
• Benzofenon
• Residu van oplosmiddelen
• 2,6-diisopropylnaftaleen (DIPN)
• Bisfenol A
• 3-chloor-1,2-propaandiol
• Elementinhoud en waterextract
• Bisfenol S
• 1,3-Dichloor-2-propanol
• Pentachloorfenol
• Primaire aromatische aminen
• Totaal droog Residu - Heet water
• Formaldehyde
• Epichloorhydrine
• Totaal stikstofgehalte
• Michler's keton en 4,4'-bis(diethylamino)benzofenon

Aanpassen aan uw specifieke behoeften
Ons eigen R&D-laboratorium onderstreept onze toewijding aan het bieden van proactieve testoplossingen. We kunnen snel nieuwe tests ontwikkelen en valideren door middel van methodeontwikkelingsstudies, zodat u opkomende regelgeving en nichemateriaalbehoeften voor blijft.
27279