Watertesten gebruiken

Watertesten gebruiken

Using Water Testing

Drinkbaar water in de Regeling Water voor Menselijke Consumptie; gebruikt voor het bereiden, verwerken, bewaren en in de handel brengen van levensmiddelen en andere voor menselijke consumptie bestemde producten, ongeacht de oorsprong, verkregen uit de bron of het distributienetwerk in zijn oorspronkelijke vorm of gezuiverd, en De wateren die voldoen aan de parameterwaarden in 1 en die niet voor commerciële doeleinden worden aangeboden, worden gedefinieerd als ".

Vooral de fysische, chemische en microbiologische analyseresultaten van water dat in huizen en bedrijven wordt gebruikt, mogen de limieten niet overschrijden die zijn gespecificeerd in de "Regeling water bestemd voor Menselijke consumptie".

In onze laboratoria die in veel provincies in turkije actief zijn, worden "watertesten" uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en normen met betrekking tot de Türkak-accreditatie.

Bemonstering voor microbiologische analyse TS EN ISO 19458
Bemonstering van rivieren en beken TS ISO 5667-6
Bemonstering van natuurlijke en kunstmatige meren ISO 5667-4
Aluminium (Al), Antimoon (Sb), Arseen (As), Koper (Cu), Barium (Ba), Kwik (Hg), Zink (Zn), Zilver (Ag), Cadmium (Cd), Kobalt (Co), Chroom (Cr), Lood (Pb), Mangaan (Mn), Molybdeen (Mo), Nikkel (Ni), Selenium (Se), Vanadium (V) Bepaling SM 3030 E
EPA 200,8
Boor (B), IJzer (Fe), Fosfor (P), Tin (Sn), Calcium (Ca), Lithium (Li), Magnesium (Mg), Kalium (K), Natrium (Na), Strontium (Sr) Bepaling SM 3030 E
TS EN ISO 17294 1-2
Bepaling van ammonium TS 7159
Bepaling van nitriet/nitrietstikstof SM 4500-NO2- B
Bepaling van nitraat/nitraatstikstof SM 4500-NO2- B
Alkaliteitsbepaling SM 2320 B
Bepaling van vrij chloor TS 5489 EN ISO 7393-1
Bepaling van chloride TS 4164 ISO 9297
Bepaling van totaal chloor TS 5489 EN ISO 7393-1
Bepaling van het zoutgehalte SM 2520 B
Bepaling van olie en vet SM 5520 B
Bepaling van chloride SM 4500-Cl⁻B
Fluoridebepaling SM 4500-F B
SM 4500-F D
Bepaling van sulfaat SM 4500 SO42- E
Bepaling van de totale hardheid SM 2340 C
Hardheidsbepaling SM 2340 B
pH-bepaling SM 4500 H+ B
Bepaling van geleidbaarheid TS 9748 EN 27888
Bepaling van troebelheid SM 2130 B
Temperatuurbepaling SM 2550 B
Kleurtoewijzing SM 2120 C
Bepaling van de lichtdoorlatendheid EPA 841-B-97-003
Escherichia coli Aantal TS EN ISO 9308-1
Coliforme bacteriëntelling TS EN ISO 9308-1
Salmonella spp. Detectie TS EN ISO 19250
Aantal Pseudomonas aeruginosa ISO 16266
Clostridium perfringens Aantal Bijlage 3 van de verordening inzake voor menselijke consumptie bestemd water, richtlijn 98/83 EG
Aantal fecale enterokokken TS EN ISO 7899-2
Kolonietelling TS EN ISO 6222
Legionella Aantal ISO 11731
Detectie van bacterieel endotoxine Europese Farmacopie 2.6.14
12301