Atık Su Analizleri

Atık Su Analizleri

Atık Su Analizleri

Çevre mevzuatında önemli bir başlık olan “Atık Su Analizleri” suyun bulunduğu ve kullanıldığı her alanda çevreye ve canlılara zarar vermemesi amacıyla yapılan analiz çalışmalarıdır.

Çevre izin ve Lisans Yönetmeliğinde yer alan faaliyetleri gerçekleştiren işletmeler;
- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği
- Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
- Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği
- Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
- Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği

kapsamında evsel ve endüstriyel atık su analizlerini belirli periyotlarla yaptırmak zorundadır. Su Kirliliği Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği kapsamında belirtilen şartlar doğrultusunda analiz işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ve Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirme ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “Atık Su Analizleri” gerçekleştirilmektedir.

Askıda Katı Madde (AKM) Tayini SM 2540 D
Atık Sulardan Numune Alma TS ISO 5667-10
Yağ ve Gres Tayini SM 5520 B
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini SM 5220 B
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini SM 5210 B
Toplam Kjeldahl Azotu Tayini SM 4500-Norg B
Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini SM 4500-P D
Toplam Fosfor Tayini SM 4500-P B
SM 4500-P D-
Sülfür Tayini SM 4500-S2-D
Sülfat Tayini SM 4500 SO4-2 E
Florür Tayini SM 4500-F B
SM 4500-F D
Krom (VI) Tayini SM 3500-Cr B
pH Tayini SM 4500 H+ B
İletkenlik Tayini SM 2510 B
Sıcaklık Tayini SM 2550 B
Bulanıklık Tayini TS EN ISO 7027-1
Renk Tayini TS EN ISO 7887 C
Toplam Katı Madde Tayini SM 2540 B
Amonyum/Amonyum Azotu Tayini SM 4500 -NH3 B
SM 4500 -NH3 C
Nitrat/Nitrat Azotu Tayini TS 6231
Nitrit/Nitrit Azotu Tayini SM 4500-NO2- B
Klorür Tayini SM 4500-Cl-B
Serbest Klor Tayini SM 4500-Cl G
Bağlı Klor Tayini SM 4500-Cl G
Alüminyum (Al), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr), Kobalt (Co), Kurşun (Pb), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Potasyum (K), Selenyum (Se), Sodyum (Na), Talyum (Tl), Vanadyum (V) Tayini SM 3030 K
EPA 6020 A
Bor (B), Fosfor (P), Kalay (Sn) Tayini SM 3030 K
TS EN ISO 17294 1-2
Çözünmüş Oksijen Tayini ASTM D 888
Çökebilir Katı Madde Tayini SM 2540 F
Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini TS 5676
SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği Ek 1
Sülfit Tayini SM 4500 SO3-2 C
Toplam Siyanür Tayini SM 4500-CN C
SM 4500-CN E
Hidrazin Tayini ASTM D1385
Fenol Tayini SM 5530 B
SM 5530 D
Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini SM 5540 C
Fenollerin Tayini (4-Chloro-3-methylphenol, 2-Chlorophenol, 2,4-Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2-Methylphenol (o-Cresol), 3-Methylphenol (m-Cresol), 4-Methylphenol (p-Cresol), 2,4-Dinitrophenol, 2-Methyl-4,6-dinitrophenol, 2-Nitrophenol, 4-Nitrophenol, Pentaklorophenol) EPA 3510 C
EPA 8270 E
Hidrokarbonlar Tayini SM 5520 D ve F

6329