Kullanma Suyu

Kullanma Suyu

Kullanma Suyu

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğinde içme-kullanma suyu; genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel amaçlar ile gıda maddelerinin ve diğer insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi, saklanması ve pazarlanması amacıyla kullanılan, orjinine bakılmaksızın, orijinal haliyle ya da arıtılmış olarak ister kaynağından isterse dağıtım ağından temin edilen ve Ek-1' deki parametre değerlerini sağlayan ve ticari amaçlı satışa arz edilmeyen suları” olarak tanımlanmaktadır.
Özellikle evlerde, işletmelerde kullanılan suların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analiz sonuçları “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği” kapsamında belirtilen limitleri aşmamalıdır.

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “Kullanma Suyu Analizleri” gerçekleştirilmektedir.

Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma TS EN ISO 19458
Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma TS ISO 5667-6
Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma ISO 5667-4
Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Vanadyum (V) Tayini SM 3030 E
EPA 200.8
Bor (B), Demir (Fe), Fosfor (P), Kalay (Sn), Kalsiyum (Ca), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Potasyum (K), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr) Tayini SM 3030 E
TS EN ISO 17294 1-2
Amonyum Tayini TS 7159
Nitrit/Nitrit Azotu Tayini SM 4500-NO2- B
Nitrat/Nitrat Azotu Tayini SM 4500-NO2- B
Alkalinite Tayini SM 2320 B
Serbest Klor Tayini TS 5489 EN ISO 7393-1
Klorür Tayini TS 4164 ISO 9297
Toplam Klor Tayini TS 5489 EN ISO 7393-1
Tuzluluk Tayini SM 2520 B
Yağ ve Gres Tayini SM 5520 B
Klorür Tayini SM 4500-Cl⁻B
Florür Tayini SM 4500-F B
SM 4500-F D
Sülfat Tayini SM 4500 SO42- E
Toplam Sertlik Tayini SM 2340 C
Sertlik Tayini SM 2340 B
pH tayini SM 4500 H+ B
İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888
Bulanıklık Tayini SM 2130 B
Sıcaklık Tayini SM 2550 B
Renk Tayini SM 2120 C
Işık Geçirgenliği Tayini EPA 841-B-97-003
Escherichia coli Sayımı TS EN ISO 9308-1
Koliform Bakteri Sayımı TS EN ISO 9308-1
Salmonella spp. Tespiti TS EN ISO 19250
Pseudomonas aeruginosa Sayımı ISO 16266
Clostridium perfringens Sayımı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Ek-3, 98/83 EC Direktifi
Fekal Enterokokların Sayımı TS EN ISO 7899-2
Koloni Sayımı TS EN ISO 6222
Legionella Sayımı ISO 11731
Bakteriyel Endotoksin Tayini European Pharmacopiea 2.6.14
6344