Emisyon - İmisyon Ölçümleri

Emisyon - İmisyon Ölçümleri

Emisyon - İmisyon Ölçümleri

Günümüzde nüfusun artması, kentleşme ve sanayileşmenin artması ile hava kirliliği en önemli problem haline gelmiştir. Hava kirliliği, dünya üzerinde yaşayan tüm canlıları olumsuz yönde etkilemekte ve yapısal bozulmalara neden olmaktadır.
Havanın bileşiminin değişmesi, çevresel dengeleri ve insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Hava kirliliğinin başlıca etkenleri; trafik, ısınmadan kaynaklı kirleticiler, endüstri, motorlu araçlardır.
Hava kirliliğinin öne geçilebilmesi amacıyla yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumaya; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermeye ve bu etkilerin ortaya çıkmasını engellemeye ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.

Hava kirliliği ölçümleri kapsamında emisyon (baca gazı) ve imisyon (hava kirliliği) ölçümleri önem kazanmıştır. Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “Emisyon ve İmisyon Ölçümleri” gerçekleştirilmektedir.

Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları - Gaz halindeki her bir organik bileşiğin kütle derişiminin tayini TSE CEN/TS 13649
Baca Gazı Sabit kaynak emisyonları – Tanecikli maddenin kütle derişiminin elle tayini (20-1000 mg/m³) TS ISO 9096
Baca Gazı Sabit kaynak emisyonları-Tozun düşük aralıktaki kütle derişiminin tayini (<50 mg/m³) TS EN 13284-1
Baca Gazı Sıcaklık ve Basınç Değişimleri Dikkate Alınarak Toz Emisyon Miktarının Tayini EPA Metot 17
Baca Gazı Nominal Referans Sıcaklık Koşullarında Toz Emisyon Miktarının Tayini EPA Metot 5
Baca Gazı Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini TS 9503
Baca Gazı Azot monoksit (NO), Azotdioksit (NO2) ve Azot Oksit ( NOx) Emisyonlarının Tayini EPA CTM 022
Baca Gazı Azot monoksit (NO), Azotdioksit (NO2) ve Azot Oksit ( NOx) Emisyonlarının Tayini EPA CTM 022
Baca Gazı Sabit kaynak emisyonları
Oksijen (O² ) ve Karbonmonoksit (CO) Tayini
TS ISO 12039
Baca Gazı Sabit kaynak emisyonları
Kükürtdioksidin (SO²) kütle derişiminin tayini
TS ISO 7935
Baca Gazı Nem Tayini EPA Metot 4
Baca Gazı Nem Probu ile Nem Tayini Kurum İçi Metot
Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonları
Bacalarda Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Ölçülmesi Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Tayini L ve S Tipi Pitot Tüpü ile
TS ISO 10780
Baca Gazı S Tipi Pitot Tüp ile Hız Tayini EPA Metot 2
Baca Gazı Sabit Kaynak Emisyonlarında Ağır Metallerin Tayini
Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Kurşun (Pb),Manganez (Mn), Gümüş (Ag), Talyum (Tl), Çinko (Zn)
EPA Metot 29
İmisyon (Çevre Havası) Askıdaki Tanecikli Maddenin PM 10 Kesrinin Tayini EPA 40 CFR 50 AppJ-M
İmisyon (Çevre Havası) Çöken Toz Tayini TS 2342

6331