Risk Analizi

Risk Analizi

Risk Analizi

Risk analizleri, gıda ile ilişkili olan tüm kimyasal, fiziksel ve biyolojik tehlikelerin belirlenmesini, sistematik olarak toplanıp, analiz edilmesini ve değerlendirilmesini sağlayan süreçtir.
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu ile gıda ve yem ile ilgili tüm süreçlerin, insan sağlığı ve yaşamının en yüksek düzeyde korunmasını sağlamak için risk analizine dayanılması zorunlu hale getirilmiştir.
Gıda güvenilirliği için zorunlu tutulan risk analizi; risk değerlendirilmesi, risk yönetimi ve risk iletişimi bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu üç aşamadan oluşan sistem bitki ve hayvan sağlığı dahil gıda zincirinin tüm adımlarında uygulanmaktadır.
Risk değerlendirilmesi, kimyasal ve mikrobiyolojik olmak üzere ikiye ayrılır. Kimyasal risk değerlendirilmesi; gıda kontaminantları, gıda katkı maddeleri ve ilaç kalıntıları için gerçekleştirilir. Mikrobiyolojik risk değerlendirmesi ise; gıdalarla alınabilecek patojen mikroorganizmaların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri incelenir.

Risk değerlendirilmesi; 4 aşamadan oluşan bir süreçtir.
- Tehlikenin tanımlanması
- Tehlikenin karakterizasyonu
- Maruziyet değerlendirmesi
• Kalitatif maruziyet değerlendirmesi
• Kantitatif maruziyet değerlendirmesi
• Yarı-kantitatif maruziyet değerlendirmesi
- Risk karakterizasyonu

Risk yönetimi; gıda güvenliği problemlerinin en iyi şekilde idare edilebilmesi için anahtar rolü oynamaktadır. Risk değerlendirmesi ve yasal düzenlemeler dikkate alınarak uygun kontrol önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanması sürecidir.

Risk yönetimi; 4 temel aşamadan oluşur.
- Hazırlık Niteliğinde Olan Risk Yönetimi Faaliyetleri
- Risk Yönetimi Seçeneklerinin Tanımlanması ve Seçimi
- Risk Yönetimi Seçenekleri Değerlendirilmesi
- İzleme ve Gözden Geçirme

Risk iletişimi; risk değerlendiricileri ve risk yöneticilerinin tehlike, risk, riskin algılanmasına yönelik bilgi ve görüşlerle, risk değerlendirme bulgularının ve risk yönetimi kararlarının paylaşımıdır.

Özet olarak; risk değerlendiricileri, gıda zincirinde olan veya yeni gelişen tehditleri bilimsel olarak değerlendirir ve risk yöneticilerine tavsiyelerde bulunur. Risk yöneticileri de bu bilimsel tavsiyeleri göz önünde bulundurarak tehditlerin giderilmesine yönelik kararlar alırlar. Risk değerlendirme ve risk yönetme aşamalarında yapılan tüm bilgi alışverişi ve yürütülen ilişkiler risk iletişimi kısmını oluşturur.
Risk analizi, gıda sektöründe tüm üretim aşamalarını kapsayacak şekilde uygulanması zorunlu olan bir sistemdir. Bu sistemin kurulması ve uygulanması ile insan sağlığını etkileyecek risklerin ortadan kaldırılması hedeflenir.

NANOLAB Laboratuvar; üretim aşamalarında tüm tehlike ve risk noktaları belirlenmesinde, üreticilerin güvenli gıda üretmeleri ve tüketiciye sunmaları için altyapılarını güçlendirmelerinde destek vermektedir.

6319